Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Stanovy


Stanovy

Českého tenisového svazu neslyšících

I. Název a sídlo

1. Český tenisový svaz neslyšících (dále jen ČTSN) je dobrovolným, samostatným občanským sdružením, sdružením fyzických, případně právnických osob na území České republiky k plnění níže uvedeného poslání.

2. ČTSN používá pro mezinárodní styk modifikovaný název v anglickém jazyce ?Czech Deaf Tennis Association? ve zkratce ?CDTA?)

3. Sídlem ČTSN je Veronské nám. 378, 109 00 Praha 10

II. Vymezení činnosti sdružení

¨ činnost na podporu a propagaci sportu

¨ činnost související s organizováním sportovních událostí a podniků

¨ činnost související s organizováním kulturních událostí a podniků

III. Poslání a cíle

1. Posláním ČTSN je vytváření podmínek a všestranná péče o rozvoj tenisu neslyšících a ochrana práv a oprávněných zájmů jeho členů v souvislosti s jejich činností v rámci ČTSN.

2. Naplnění tohoto poslání zejména:

1) hájí zájmy tenisu neslyšících vůči státu, úřadům jakožto ostatním právnickým a fyzickým osobám

2) podporuje zájmy členů týkající se jejich činnosti v ČTSN

3) organizuje státní reprezentaci ČR a zastupuje český tenis neslyšících v rámci mezinárodních vztahů, má právo stát se členem jiných národních a mezinárodních sportovních organizací

4) spolupracuje s českým paralympijským výborem při účasti tenisu neslyšících a zapojuje se do Světových sportovních her neslyšících

5) pořádá tenisové akce ve své působnosti a k tomu vydává termínové listiny

6) vydává pro Českou republiku sportovně-technické předpisy, řády a pravidla v návaznosti na platné znění obdobných mezinárodních předpisů

7) řídí systém výchovy hráčů, trenérů, rozhodčích a ostatních funkcionářů ČTSN

8) zabezpečuje v rozsahu své působnosti účinnou propagaci ve sdělovacích prostředcích

9) navrhuje systém, organizuje a řídí mistrovství České republiky jednotlivců a družstev všech věkových kategorií

10) vydává vlastní tiskové materiály.

Členství v ČTSN

1. Členství v ČTSN se rozlišuje na členství fyzických osob a členství právnických osob.

2. Členství fyzických osob se dělí na řádné členství a čestné členství.

3. Řádné členství fyzických osob v ČTSN se nabývá přímo. Řádným členem se může stát každá fyzická osoba, která je neslyšící a hraje tenis a

- podá přihlášku a

- zaplatí členský příspěvek pro příslušný kalendářní rok.

4. Osoba, která aktivně neprovozuje tenis neslyšících, ale podporuje tuto hru a má zájem se podílet na plnění poslání ČTSN musí mít navíc souhlas výkonného výboru, mimo účastníků ustavující valné hromady.

Výši členských příspěvků fyzických osob stanovuje valná hromada.

5. Čestné členství uděluje valná hromada pouze fyzickým osobám na základě nezávislého uvážení nadpoloviční většiny usnášeníschopné valné hromady. Čestné členství však mohou nabýt jenom osoby, které se mimořádným způsobem zasluhují nebo zasloužily o rozvoj tenisu neslyšících.

6. Právnická osoba, která aktivně neprovozuje tenis, podporuje tuto hru a má zájem podílet se na plnění poslání ČTSN, se stává členem

- podá-li písemnou přihlášku za člena svazu a

- zaplatí-li členský příspěvek za příslušný kalendářní rok .

Výši členských příspěvků právnických osob stanovuje výkonný výbor.

4. Mezi základní práva a povinnosti řádných členů, která musejí být těmto členům ČTSN zajištěna, resp. jimi plněna, patří:

1) účastnit se soutěží řízených ČTSN v souladu s příslušně sportovně-technickými předpisy

2) navrhovat a volit své zástupce do orgánů ČTSN a být volen do těchto orgánů od 18 let věku

3) obracet se s připomínkami, podněty, návrhy a stížnostmi na orgány ČTSN s právem písemné odpovědi do 3O dnů od obdržení takového podání

4) vyžadovat pravidelné informace o hospodaření orgánů ČTSN

5) platit členské příspěvky

6) podřídit se rozhodnutí orgánů ČTSN

7) dodržovat stanovy ČTSN, řády a veškeré další předpisy upravující činnost v rámci ČTSN.Organizační a sportovně-technické předpisy vydávané orgány ČTSN, zejména pravidla tenisu neslyšících, Soutěžní řád, Registrační řád, Klasifikační řád a Disciplinární řád, jsou závazné pro všechny členy.

5. Členství v ČTSN zaniká:

1) u řádných členů

- vystoupením

- vyškrtnutím člena pro neplacení členských příspěvků

- vyloučením člena pro závažné porušení členských povinností

- úmrtím člena

2) u čestných členů

- vzdáním se členství

- odnětím členství ze závažných důvodů

3) u právnických osob

- vystoupením

- odnětím členství ze závažných důvodů

- zánikem právnické osoby.

IV. Orgány ČTSN

Orgány ČTSN jsou:

§ valná hromada

§ prezident

§ výkonný výbor

§ zástupce hráčů

§ kontrolní a revizní komise.

V. Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším volebním a schvalujícím orgánem ČTSN. Řádná valná hromada se schází jednou za rok. Svolává ji prezident ČTSN.

2. Mimořádná valná hromada musí být svolána prezidentem, a to na základě:

- jeho uvážení

- rozhodnutí výkonného výboru

- písemné žádosti alespoň 5O% řádných členů svazu.

3. Výlučně do pravomoci valné hromady patří:

1) schvalovat stanovy ČTSN a jejich změny

2) schvalovat symboly ČTSN

3) schvalovat zprávu o činnosti svazu předloženou výkonným výborem

4) schvalovat závěrečný účet ČTSN předložený výkonným výborem

5) volit a odvolávat prezidenta a viceprezidenta

6) volit a odvolávat členy výkonného výboru

7) udělovat čestné členství

8) rozhodovat o zrušení ČTSN a způsobu likvidace jeho majetku.

4. K usnesení valné hromady je třeba přítomnosti nadpoloviční většiny všech řádných členů svazu.

5. Valná hromada rozhoduje prostou většinou usnášeníschopného počtu, ke změně stanov je však třeba nadpoloviční většiny hlasů všech řádných členů.

VI. Prezident

1. Prezident je statutárním orgánem ČTSN, který je volen valnou hromadou na období 5 let. Prezidentem se může stát každý řádný člen ČTSN starší 21 let. Návrh na kandidáty prezidenta může podat kdokoliv z řad členů. Prezident je zároveň členem výkonného výboru.

2. Prezident je představitelem ČTSN, který zastupuje a hájí zájmy ČTSN vůči třetím osobám, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. V rámci této své pravomoci prezident zejména zastupuje ČTSN v tuzemských i mezinárodních sportovních organizacích včetně mezinárodních tenisových organizací, a dále v zásadních otázkách vůči státním a územním orgánům České republiky a obcí.

3. Do pravomoci prezidenta patří:

? svolávat řádné a mimořádné zasedání valné hromady a mimořádné zasedání výkonného výboru a zúčastňovat se jich

? v případě dočasné nepřítomnosti vykonává jeho činnost viceprezident na základě jeho písemného pověření.

4. Rozhodnutí a opatření viceprezidenta vydaná v době nepřítomnosti prezidenta jsou pro ČTSN, jeho orgány a třetí osoby závazná, pokud prezident tato rozhodnutí a opatření do dvou měsíců poté, kdy se o nich dozví, výslovně neodmítne.

5. V případě, že některý orgán ČTSN (mimo valné hromady) přijme rozhodnutí, které je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo jinými předpisy, kterými je ČTSN vázán, nebo stanovami ČTSN, má prezident právo vydat písemný podnět, kterým pozastaví účinnost, resp. vykonavatelnost takového rozhodnutí. Toto právo nepřísluší viceprezidentovi. Příslušný orgán, který takové rozhodnutí vydal, je povinen tento rozpor znovu projednat.

6. V případě, že prezident nemůže z vážného důvodu vykonávat svoji funkci, případně výkon jeho funkce zanikne z některých důvodů uvedených v těchto stanovách, je viceprezident povinen svolat mimořádnou valnou hromadu, a to nejpozději do 3 měsíců poté, kdy se dozví o této skutečnosti. Do zvolení nového prezidenta jej viceprezident zastupuje. V případě, že tak nemůže učinit viceprezident, učiní tak člen výkonného výboru pověřený nadpoloviční většinou všech členů výkonného výboru.

7. Výkon funkce prezidenta zaniká:

- zvolením nového prezidenta valnou hromadou po uplynutí funkčního období

- odvoláním prezidenta valnou hromadou v průběhu funkčního období

- vzdáním se funkce

- úmrtím.

VII. Výkonný výbor

1. Výkonný výbor je výkonným orgánem ČTSN, který řídí činnost ČTSN v souladu s těmito stanovami, obecně závaznými právními předpisy, kterými je ČTSN vázán, a rozhodnutími ostatních orgánů ČTSN.

2. Výkonný výbor se skládá z prezidenta, viceprezidenta, zástupce hráčů a dalších minimálně dvou členů. (V případě sudého počtu členů má právo nepřítomný člen výkonného výboru pověřit člena ČTSN svým zastupováním.) Funkční období výkonného výboru je pětileté mimo zástupce hráčů, jehož volební období je jeden rok.

3. Výkonný výbor se schází zpravidla jednou za ?. Svolává jej prezident svazu. Mezi zasedáními výkonného výboru jej navenek zastupuje pouze prezident.

4. Výkonný výbor zejména:

1) Operativně řídí činnost ČTSN v souladu s těmito stanovami, obecně závaznými právními předpisy, jakož i rozhodnutími ostatních orgánů ČTSN v rámci jejich pravomoci a působnosti.

2) Rozhoduje o všech otázkách, které nejsou stanovami ČTSN svěřeny do pravomoci jiných orgánů ČTSN.

3) Vydává organizační a sportovně technické předpisy ČTSN, zejména Pravidla tenisu neslyšících, Soutěžní řád, Přestupní řád, Registrační řád, Klasifikační řád a Disciplinární řád.

4) Vydává pravidla pro užívání symbolů ČTSN.

5) Schvaluje roční rozpočet.

6) Zřizuje odborné komise a stanoví jejich činnost a pravomoc a jmenuje jejich předsedy.

7) Plní úkoly odvolacího orgánu proti rozhodnutí svých odborných komisí.

8) Zřizuje sekretariát ČTSN a plní úkoly vedoucího organizace ve smyslu obecně závazných pracovněprávních předpisů, za tímto účelem vydává organizační řád ČTSN, vnitřní předpisy ČTSN upravující práva, jiné nároky a povinnosti zaměstnanců sekretariátu ČTSN, jakož i jiné předpisy, které je organizace povinna vydat podle obecně závazných právních předpisů (předpisy požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci apod.).

9) Připravuje podklady pro zasedání valné hromady.

5. Členství ve výkonném výboru zaniká:

- zvolením nového výkonného výboru po uplynutí funkčního období

- odvoláním člena valnou hromadou

- vzdáním se členství

- úmrtím.

6. V případě, že členství některého člena výkonného výboru zanikne před uplynutím funkčního období (vyjma odvolání valnou hromadou), je prezident povinen bez zbytečného odkladu předložit výkonnému výboru návrh na kooptaci nového člena tak, aby nedošlo k narušení činnosti výkonného výboru. Kooptaci člena výkonného výboru schvaluje nadpoloviční většina všech členů výkonného výboru. Kooptováno smí být maximálně 40% všech členů výkonného výboru.

VIII. Zástupce hráčů

1. Je členem výkonného výboru s hlasovacím právem. Jeho hlasovací právo je omezeno v případě hlasování o vlastní osobě.

2. Je mluvčím názorů aktivních hráčů tenisu, kteří jsou členy ČTSN. Je sám aktivním hráčem tenisu neslyšících.

3. Je volen na valné hromadě přítomnými aktivními hráči tenisu neslyšících, kteří jsou členy ČTSN, na dobu jednoho roku.

IX. Kontrolní a revizní komise

1. Kontrolní a revizní komise (dále jen KRK) je kontrolním orgánem ČTSN, nezasahuje do pravomocí orgánů ČTSN a ani jejich činnost nenahrazuje.

2. KRK je tříčlenná, je volena valnou hromadou na období 5 let a volí si ze svého středu předsedu.

3. KRK provádí kontrolu hospodaření ČTSN, kontroluje plnění usnesení valné hromady a výkonného výboru a o své činnosti podává každoročně zprávu valné hromadě.

X. Jednání orgánů ČTSN

1. Valná hromada a výkonný výbor se scházejí na řádných i mimořádných zasedáních svolaných v souladu s příslušnými ustanoveními těchto stanov.

2. Orgány ČTSN uvedené v odst. 1 jsou usnášeníschopné, je-li na řádně svolaném zasedání přítomna osobně nejméně nadpoloviční většina všech členů. Účast členů na jednáních ČTSN je nezastupitelná.

3. V případě, že v době, která byla určena jako doba zahájení zasedání, není jednání přítomna potřebná většina členů příslušného orgánu, je předsedající povinen začátek jednání odročit o dobu ne delší než jednu hodinu. V případě, že po uplynutí této doby není zasedání přítomna potřebná většina, je předsedající povinen jednání ukončit a stanovit náhradní termín v době do jednoho měsíce po tomto prvním zasedání. Toto opětovně svolané zasedání je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů orgánu.

4. Rozhodnutí řádně svolaného orgánu je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů.

5. Bližší podrobnosti o jednání orgánů ČTSN, zejména valné hromady a výkonného výboru stanoví jednací, případně volební řády schválené těmito orgány.

6. Volba orgánů ČTSN, resp. Jejich členů dle těchto stanov, probíhá vždy tajným hlasováním.

XI. Majetek a hospodaření ČTSN

Majetek ČTSN tvoří finanční fondy, hmotný majetek a majetková práva.

1. Zdrojem majetku ČTSN jsou zejména:

- určený podíl z členských příspěvků a registrace

- příjmy od státu a jiných organizací

- sponzorské dary

- příjmy z vlastní činnosti

- ostatní příjmy.

Hospodaření se řídí rozpočtem schváleným výkonným výborem na období jednoho roku.

2. Finančními prostředky mohou v rámci svých pravomocí disponovat prezident a viceprezident z pověření prezidenta. Tito výše jmenovaní mohou písemně pověřit k určitým dispozicím i jiné funkcionáře, resp. pracovníky ČTSN.

3. K finančním převodům a platbám je třeba vždy podpisu prezidenta nebo jeho písemného zmocnění pro třetí osobu.

XII. Podepisování za ČSTN

1. Podepisování za ČTSN se děje tak, že k vytištěnému a vypsanému názvu ČTSN připojí svůj podpis prezident, který je oprávněn podepisovat za ČTSN veškeré písemné právní úkony, jakož i veškerou korespondenci spadající do pravomoci výkonného výboru, avšak k jejich podepisování byl pověřen prezident ČTSN.

2. Prezident může písemně zmocnit třetí osobu, a to pouze z řad členů výkonného výboru nebo pracovníků sekretariátu ČSTN, k podpisům toho, co je uvedeno v odstavci 1.

XIII. Závěrečná ustanovení

Funkce stanovené těmito ustanoveními, do nichž vedoucí funkcionáři ČTSN jsou voleni, resp. Jmenováni, mohou být vykonávány jak dobrovolně, tak i v pracovněprávním vztahu, pokud tyto stanovy způsob funkce výslovně neurčují. V případě, že příslušný orgán (k této volbě, resp. Jmenování) rozhodne, že taková funkce bude vykonávána v pracovněprávním vztahu, budou se práva a povinnosti takto ustanovených vedoucích pracovníků do příslušné funkce řídit ustanoveními pracovněprávních předpisů upravujícími pracovní poměr vzniklý volbou, resp.jmenováním.V Praze dne 14.srpna 2004.
TOPlist
ČTSN 2014